CURRENT LOCALE sv-se

4,7 ur 8000 recensioner
 • Beställd idag, levererad inom 3-6 arbetsdagar
 • 100 DAGARS ÖPPET KÖP!
 • BESTÄLL SMIDIGT OCH BETALA TRYGGT, ÄVEN I EFTERSKOTT!
 • GRATIS FRAKT FRÅN 1750:- KR.

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa allmänna villkor för Wovar BV. i Sverige är baserade på de allmänna villkoren för den nederländska Thuiswinkel-organisationen som utarbetades i samråd med konsumentföreningen inom ramen för samordningsgruppen för samråd om självreglering (CZ) i det sociala och ekonomiska rådet. Dessa villkor träder i kraft den 16. november 2022 och ersätter alla tidigare av Wovar BV. publicerade svenskspråkiga försäljningsvillkor.

Dessa villkor tillämps på varje avtal på wovar.se. Obs. att andra villkor gäller för våra andra europeiska nätbutiker: wovar.nl, wovar.be, wovar.dk, wovar.de, wovar.it, wovar.pt, wovar.pl, wovar.fr, wovar.es och wovar.co.uk

Art. 1. Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

 1. Tilläggsavtal: ett tilläggsavtal om köp och tillhandahållande av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster enligt ett distansavtal av konsumenten eller näringsidkaren eller en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren
 2. Ångerfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 3. Konsument: en fysisk person som inte handlar för ändamål som har samband med hans eller hennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
 6. Avtal om fortlöpande prestationer: ett avtal om regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en bestämd tidsperiod;
 7. Varaktig databärare: Alla medel - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra uppgifter som är riktade till hen personligen på ett sådant sätt att de kan användas i framtiden eller användas och reproduceras oförändrade under en tidsperiod som är lämplig för den avsedda användningen av uppgifterna;
 8. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
 9. Näringsidkare: den juridiska person Wovar BV. som är medlem i Nederlandse Thuiswinkel Organisatie och som erbjuder eller tillhandahåller digitalt innehåll och/eller digitala tjänster till konsumenter på distans; Näringsidkarens identitet beskrivs i artikel 2.
 10. Distansavtal: Ett avtal mellan näringsidkaren och konsumenten som, inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av varor, digitalt innehåll och/eller tjänster, även eller uteslutande använder sig av teknik för distanskommunikation fram till dess att avtalet ingås;
 11. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver träffas i samma rum samtidigt.

Art. 2. Företagsuppgifter

 1. Wovar BV. har sitt säte på Manchesterweg 55, 9744 TS i Groningen, Nederländerna och bedriver handel i Sverige under namnet Wovar.
 2. Wovar BV. kan nås på vardagar mellan kl. 8 och kl. 18 på +31 50 211 34 34 eller på [email protected] 
 3. Wovar BV:s registreringsnummer i den nederländska handelskammaren är 69500878
 4. Wovar BV:s momsregistreringsnummer är NL857896192

Art. 3. Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla distanserbjudanden från näringsidkaren och för alla distansavtal som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren - innan distansavtalet ingås - ange hur de allmänna villkoren kan läsas i näringsidkarens lokaler och skicka dem till konsumenten så snart som möjligt och kostnadsfritt på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås på elektronisk väg får texten till dessa allmänna villkor - med avvikelse från föregående punkt - göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg innan distansavtalet ingås, så att konsumenten enkelt kan spara dem på ett varaktigt medium. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på begäran - elektroniskt eller på annat sätt.
 4. Om - utöver dessa allmänna villkor - särskilda villkor för varor eller tjänster ska gälla, ska andra och tredje stycket gälla i tillämpliga delar, och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för hen.

Art. 4. Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för vissa villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet ska innehålla en fullständig och korrekt beskrivning av de varor, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet väl. Om näringsidkaren använder illustrationer är dessa en sann representation av de varor, tjänster och/eller det digitala innehåll som erbjuds. Uppenbara förbiseenden eller uppenbara fel i erbjudandet förpliktigar inte näringsidkaren.
 3. Varje erbjudande ska innehålla den information som är nödvändig för att konsumenten ska förstå vilka rättigheter och skyldigheter som följer av att erbjudandet accepteras.

Art. 5. Avtalet

 1. Avtalet ingås - med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4 - när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som är knutna till det.
 2. Om konsumenten har accepterat distansavtalet elektroniskt ska företagaren utan dröjsmål också bekräfta mottagandet av avtalet elektroniskt. Så länge näringsidkaren inte har bekräftat att hen har tagit emot avtalet får konsumenten häva avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda elektronisk dataöverföring och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta ändamål.
 4. Näringsidkaren får - i den utsträckning som lagen tillåter - inhämta information om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter och om alla fakta och faktorer som är relevanta för ett rimligt ingående av distansavtalet. Om näringsidkaren på grundval av denna prövning har goda skäl att inte ingå avtalet har hen rätt att avvisa en beställning eller begäran och ange skälen till detta eller att ställa särskilda villkor för att den ska kunna fullgöras.
 5. Näringsidkaren ska senast i samband med leveransen av varan, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten inkludera följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten har tillgång till denna information och kan lagra den permanent:
 • Besöksadress till näringsidkarens verksamhetsställe dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
 • Villkoren för att konsumenten ska kunna utöva sin ångerrätt och hur hen ska gå tillväga i detta avseende, eller ett tydligt meddelande om att ångerrätten är utesluten;
 • Information om garanti och service efter försäljning som finns tillgänglig efter köpet;
 • Priset, inklusive eventuella tillämpliga skatter, för varorna, tjänsten eller det digitala innehållet, i förekommande fall leveranskostnader, betalnings- och leveranssätt samt information om genomförandet av distansavtalet;
 • Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är av obestämd längd;
 • Om konsumenten har rätt att ångra sig, ett ångerblankett.
 1. Om det rör sig om en fortlöpande transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

Art. 6. Ångerrätt

 1. Konsumenten har rätt att häva avtalet inom 100 (en hundra) dagar utan att ange någon orsak.
 2. Ångerfristen är hundra dagar från den dag då konsumenten eller en tredje part som hen har utsett och som inte är transportör har tagit varorna i besittning.
 3. För att utöva sitt ångerrätt måste kunden informera näringsidkaren genom en tydlig förklaring (t.ex. brev per post, fax eller e-post) om sitt beslut att frånträda avtalet. Konsumenten kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.
 4. Om konsumenten ångrar detta avtal måste näringsidkaren betala tillbaka alla betalningar som hen fått från konsumenten, inklusive leveranskostnader, utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då näringsidkaren mottog meddelandet om att ångrar detta avtal.
 5. För denna återbetalning kommer näringsidkaren att använda samma betalningsmedel som konsumenten använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med hen;
 6. I inget fall kommer konsumenten att debiteras för återbetalning vid ångerrätt.
 7. Näringsidkaren äger rätt att vägra återbetalning tills hen fått tillbaka varorna i rimligt skick eller tills konsumenten visat bevis på att hen har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först
 8. Konsumenten bör returnera eller överlämna varorna till näringsidkaren utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då konsumenten meddelat att hen häver detta avtal.
 9. Tidsfristen är uppfylld om konsumenten skickar varorna innan tidsfristen på hundra dagar har löpt ut.
 10. Konsumenten ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna till näringsidkaren.
 11. Konsumenten har rätt att använda varan i den utsträckning som behövs för att kunna fastställa varans funktioner och egenskaper. Har varan använts i större utsträckning och förstörts på grund av det, kan prisavdrag uppgå till det totala priset.
 12. Konsumenten behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Art. 7. Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de varor och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, såvida det inte sker prisändringar till följd av ändrade momssatser.
 2. Trots vad som sägs i föregående punkt får näringsidkaren erbjuda varor eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över, till rörliga priser. Denna variabilitet och det faktum att alla angivna priser är vägledande priser ska anges i anbudet.
 3. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av rättsliga bestämmelser eller föreskrifter.
 4. Prishöjningar som inträffar tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om näringsidkaren har föreskrivit detta och om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter eller om konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. De priser som anges i erbjudandet av varor eller tjänster är inklusive moms.

Art. 8. Uppfyllande av avtalet och tilläggsgarantier

 1. Näringsidkaren garanterar att varorna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet och uppfyller de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på lämplighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller officiella föreskrifter som gäller den dag då avtalet ingås. Om så överenskommits garanterar näringsidkaren också att varorna är lämpliga för ett annat ändamål än normal konsumtion.
 2. En garanti som näringsidkaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör erbjuder som tillägg minskar inte de rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande på grundval av distansavtalet om näringsidkaren inte uppfyller sin del av avtalet.
 3. I dessa allmänna villkor avses med tilläggsgaranti en skyldighet som näringsidkaren, dennes leverantör, importör eller tillverkare har gentemot konsumenten och som gör att konsumenten kan hävda vissa rättigheter eller anspråk som går utöver de lagstadgade skyldigheterna om näringsidkaren inte fullgör sin del av avtalet.

Art. 9. Leverans och genomförande

 1. Näringsidkaren ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar av varor och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen ska vara den adress som konsumenten har meddelat näringsidkaren vid beställningmoment.
 3. I enlighet med den relevanta informationen i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska Näringsidkaren utföra accepterade beställningar så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar, om inte en annan leveranstid har avtalats med konsumenten. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten underrättas om detta senast 30 dagar efter beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnader och, i förekommande fall, rätt till ersättning.
 4. Efter uppsägning i enlighet med föregående punkt ska näringsidkaren omedelbart återbetala det belopp som konsumenten har betalat.
 5. Risken för att varor skadas eller går förlorade ska bäras av näringsidkaren fram till dess att de levereras till konsumenten eller till ett ombud som konsumenten tidigare har instruerat och som näringsidkaren har fått kännedom om, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Art. 10. Varaktighetstransaktioner: Avtalets varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning:

 1. Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal med obegränsad löptid om regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller regelbunden tillhandahållande av tjänster, med förbehåll för de överenskomna villkoren för uppsägning i detta avseende och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Konsumenten får häva ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller regelbunden tillhandahållande av tjänster när som helst vid utgången av den angivna löptiden, med beaktande av de uppsägningsvillkor som överenskommits i detta avseende och med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Konsumenten får alltid göra följande med de avtal som avses i föregående punkter:
 • avtalet får upphöras när som helst och konsumenten kan inte begränsas till att upphöra vid ett visst datum eller inom en viss period;
 • konsumenten får av avsluta den åtminstone på samma sätt som hen ingick avtalet
 • häva avtalet med samma uppsägningstid som näringsidkarenhar fastställt för sig själv.

Förlängning:

 1. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller regelbunden tillhandahållande av tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd period.
 2. Med avvikelse från bestämmelserna i föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter förnyas tyst med högst tre månader om konsumenten kan säga upp det förnyade avtalet i slutet av förnyelsen, med beaktande av en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av varor eller regelbunden tillhandahållande av tjänster får endast förnyas under tystnad på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad. Om avtalet avser regelbunden, men inte månatlig, leverans av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter ska en uppsägningstid på högst tre månader tillämpas i detta fall.
 4. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter för att lära känna varandra (prov- eller bekantskapsprenumeration) fortsätter inte underförstått utan upphör automatiskt när prov- eller bekantskapsperioden har löpt ut.

Varaktighet:

 1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år, med en uppsägningstid på högst en månad, såvida det inte är rimligt möjligt att säga upp avtalet före utgången av den överenskomna löptiden.

Art. 11. Betalning

 1. Konsumenten är medveten om. att genomförandet av sin beställning innebär ett betalningsansvar.
 2. Om inte specificerats annat gäller att konsumenten bör betala inom 14 dagar efter den dag att uppgörelsen träffas.
 3. Näringsidkaren får be konsumenten att förskottsbetala hela beloppet, men konsumenten har ingen skyldighet att förskottsbetala mer än 50% av beloppet.
 4. Konsumenten bör genast meddela eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter
 5. Betalning kan erläggas genom kredit- eller kontokort, PayPal eller Trustly och sker via en säker förbindelse samt i en säker omgivning.
 6. Betalningsuppgifterna lämnas inte ut till näringsidkaren och behandlas endast av Näringsidkaren:s betalningspartner.
 7. Om konsumenten underlåter att betala inom 14 dagar efter den dag att uppgörelsen träffas och om konsumenten ändå underlåter att betala efter ytterligare 14 dagar förunnats tillkommer räntekostnader och äger Näringsidkaren sig rätt att även tillgodoräkna sig inkassokostnader. Dessa inkassokostnader bedrar 15% över de första 25 000 SEK, 10% följande 25 000 SEK och 5% över följande 50 000 SEK. Det minimala inkassobeloppet bedrar 400 SEK. Näringsidkaren får avvika från de nämnda beloppen och procentsatserna till förmån för konsumenten.

Art. 12. Reklamation och Tvister

 1. Svensk konsumentlagstiftning tillämpas på avtalet mellan näringsidkaren och konsumenten,
 2. Konsumenten bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa sig om de är felfria och att de fungerar som de ska, samt om de har alla förväntade egenskaper.
 3. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter konsumenten mottagit en vara. Konsumenten har endast rätt till reklamation vid ursprungliga fel.
 4. Efter ångerfristen gått ut., ligger bevisbördan på fel hos konsumenten.
 5. Reklamationer ska vara tydliga och fullständiga och lämnas skriftligt till [email protected] eller alternativt genom returanmälning av produkten på wovar.se.
 6. Näringsidkarensreturavdelning bedömer ärendet, från den moment har konsumenten 14 dagar att skicka varan.
 7. När reklamationen godkänns kompenserar näringsidkaren enligt konsumentköplagen (2022:260) genom att återbetala konsumenten, inklusive fraktkostnader, eller att ersätta produkten mot en ny likvärdig vara.
 8. Näringsidkaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följs riktlinjerna från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.
 9. Återbetalning sker senast 14 dagar från det att näringsidkaren tagit emot varan och konstaterat att konsumenten haft rätt att reklamera sitt köp.
 10. Eventuella tvister i Sverige hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN, arn.se) eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR). ARN nås på följande adress:
  Allmänna Reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm

Art. 13. Ansvar för transportskador och fel

 1. Konsumenten bör se till att paketet är oskadat vid mottagandet.
 2. Om paketet är skadat ska konsumenten be ombudet notera skadan eller vägra paketet, vilket i så fall betraktas som ett klagomål.
 3. Transportskador och defekter ska omedelbart anmälas till vår kundtjänst, helst via e-post eller annars via telefon.
 4. Brister måste rapporteras inom en rimlig tidsperiod. Inom två månader anses alltid vara en rimlig tid för att anmäla ett fel.
 5. Näringsidkaren ansvar på grund av försening, brist på varor eller indirekta och direkta skador är begränsat till vad som följer av konsumentköplagen (2022:260) och dessa försäljningsvillkor. Ytterligare rättigheter kan dock följa av respektive leverantörs eller tillverkares garantier.
 6. Näringsidkaren kan under inga omständigheter hållas ansvarig för indirekta skador, följdskador eller andra skador som beror på att det är omöjligt eller svårt att hantera varorna. Näringsidkaren är inte heller på något sätt ansvarig för förlust av vinst i samband med skadan.

Art. 14. Branschgaranti

 1. Den nederländska Thuiswinkel-organisationen garanterar att dess medlemmar följer de bindande rekommendationer som utfärdats av Thuiswinkel-tvistkommittén, om näringsidkaren inte har lämnat in den bindande rekommendationen till domstolen för omprövning inom två månader efter det att den utfärdats i enlighet med tvistkommitténs regler. Detta upphävande av garantin upphör och konsumenten kan kräva garantin på nytt så snart domstolsbeslutet som förklarar den bindande rekommendationen bindande har vunnit laga kraft. Den nederländska Thuiswinkel Organisationens garanti är begränsad till högst 100 000 SEK per bindande rekommendation. Om beloppen överstiger 100 000 SEK per bindande rekommendation ska 100 000 SEK betalas till konsumenten. Om beloppet överstiger 100 000 SEK, åtar sig Nederlandse Thuiswinkel Organisatie att göra allt för att övertyga näringsidkaren om att följa den bindande rekommendationen.
 2. För att denna garanti ska vara tillämplig är det nödvändigt att konsumenten skriftligen hänvisar till den till Nederlandse Thuiswinkel Organisatie och att han eller hon överlåter sin fordran på näringsidkaren till Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Om fordran på entreprenören överstiger 100 000 SEK, erbjuds konsumenten möjligheten att överföra den del av sin fordran som överstiger 100 000 SEK till Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, som i eget namn och på egen bekostnad kommer att kräva denna fordran i domstol för att betala ut den till konsumenten.

Art. 15. Övrigt

 1. Näringsidkaren kan inte hållas ansvarigt för besvär som uppstår till följd av omständigheter utanför näringsidkarens kontroll, såsom krig, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, restriktioner på export och import, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Nederländerna, Sverige eller arbetshinder som strejk, lockout, blockad samt eldsvåda, explosion eller andra olyckshändelser.
 2. Näringsidkaren förbehåller sig rätten till att ändra samtlig information, innefattande men inte begränsat till priser, produktspecifikationer och erbjudanden utan någon föregående avisering. Ändringar får dock inte tillämpas på redan ingångna avtal.
 3. Samtlig information lämnas med reservation för skrivfel, felaktigheter i angivna specifikationer samt leverantörers prishöjningar.